Onderwerpen

De onderwerpen voor de plenaire sessies en workshops zijn:

Plenair:

 

Signaleren beroepslongziekten

Drs. Heleen den Besten, projectleider Arbeid en Zorg
Long Alliantie Nederland


Longproblemen kunnen worden veroorzaakt of verergerd door blootstelling aan stoffen op het werk. Bij ca 15% van de astma en COPD patiënten spelen werkgerelateerde factoren een rol. Door vroegtijdige signalering kunnen klachten of verergering van klachten worden voorkomen.

Deze presentatie gaat in op het belang van aandacht voor arbeid in consulten met patiënten.

Leerdoelen:
- dat stoffen op het werk longziekten kunnen veroorzaken;
- in welke beroepen blootstelling aan stoffen kan voorkomen;
- welke vragen u kunt stellen om werkgerelateerde oorzaken van longziekten te signaleren;
- naar wie u patiënten kunt doorverwijzen en welke behandelopties/interventies er zijn.

 

‘Wet BIG 2: Eindelijk helder!

Nellie Kolk, MSC,  adviseur beroepsprofielen, wetgeving en vereniging
V&VN, Utrecht

In de afgelopen jaren zijn de leden van V&VN Longverpleegkundigen tijdens de ledendag steeds bijgepraat over de stand van zaken van de totstandkoming van de wet BIG 2. Met deze goede gewoonte gaan we ook dit jaar weer verder. Sinds mei dit jaar ligt er een Kamerbrief van Minister Bruno Bruins. Na dit advies is door V&VN en vele andere partijen gesproken met de minister en met kamerleden. U wordt geïnformeerd over de actuele stand van zaken op het moment van de ledendag en uiteraard bent u in de gelegenheid om alle mogelijke vragen over dit onderwerp te stellen.


Onderzoek als verbindende schakel in de longzorg, maar hoe dan?

Dr. Saskia Weldam, onderzoeker en verpleegkundige
Universitair Medisch Centrum, Utrecht


In deze afsluitende lezing zal ik ingaan op de recente ontwikkelingen in de longzorg. Deze ontwikkelingen worden goed op de kaart gezet en verbonden aan het landelijke project: "Verpleegkundige Innovatie en Positionering (VIP) en de bijbehorende functiedifferentiatie. Kan onderzoek ons daarbij helpen voor de verpleegkundige, de regieverpleegkundige en de verpleegkundig specialist? Zijn we daarmee toegerust voor de toekomst?

Na afloop van de lezing:
- Heeft de toehoorder kennis genomen van de huidige ontwikkelingen in de verpleegkundige Longzorg
- Kan de toehoorder de kennis verbinden aan het landelijke VIP project en de functiedifferentiatie
- Kan de toehoorder benomen of onderzoek helpend kan zijn in het werk van de verpleegkundige
- Kan de toehoorder uitleggen of we met die kennis toegerust zijn voor de toekomst

 

Workshops:

Je kunt een keuze maken uit 1 workshop per ronde: 


Ronde 1:

De noodzaak van fysiotherapie bij mensen met COPD

Nelleke Torrenga, MSc, verpleegkundig specialist longgeneeskunde
Gezondheidscentrum Lombok, Utrecht

Cor Zagers, MSc, fysiotherapeut
Adphys Fysiotherapiecentrum Lombok, Utrecht


Deze workshop geeft inzicht in het werk van de fysiotherapeut bij behandeling van patiënten met COPD. De fysiotherapeut richt zich in grote lijnen op:
- Mucusklaring en ademhalingsoefeningen
- Fysieke capaciteit
- Fysieke activiteit v.d. patiënt

Wanneer verwijst u naar de fysiotherapeut? Sinds 1 januari 2019 hebben we een nieuwe wet op de COPD zorg. Wat houdt deze in en wat betekent dit in de praktijk?

Tevens is er een nieuwe KNGF interdisciplinaire richtlijn COPD in de maak. Hierin worden nieuwe patiëntprofielen gepresenteerd, die niet afhankelijk zijn van de longfunctie.

Waar werkt de fysiotherapeut met de patiënt aan en waarom? Bijvoorbeeld binnen het domein fysieke capaciteit werkt de patiënt met de fysiotherapeut aan zijn of haar uithoudingsvermogen, spierkracht en balans om persoonlijke doelen te behalen.

Wat doet de longverpleegkundige/verpleegkundig specialist bij de jaarlijkse controle wat betreft beweegzorg? En hoe krijgt de longverpleegkundige/verpleegkundig specialist een patiënt zo ver om een beweegconsult bij de fysiotherapeut te accepteren? Dit alles om het belangrijkste doel van de behandeling de kwaliteit van leven van de patiënt te verbeteren en te waarborgen.

Daarnaast is er ook een maatschappelijk doel om de kosten van de zorg beperkt te houden bijvoorbeeld door het aantal opnamen bij exacerbaties COPD te voorkomen.

Leerdoelen:
- Inzicht krijgen in de specifieke zorg die fysiotherapie biedt aan een patiënt met COPD.
- Tools krijgen om de patiënt met COPD te motiveren deze hulp te accepteren.

 

ILD, who cares?

Annemieke van Dort, verpleegkundig specialist
St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein


Tijdens de workshop wordt er ingegaan op de taken en verantwoordelijkheden van e ILD-verpleegkundige.  Aangezien het gaat om zeldzame en complexe ziektebeelden wordt er vooral ingegaan op de ziektebeelden fibrose en sarcoidose, deze worden het meest uitgelicht. De medicamenteuze behandeling komen aan bod en de ondersteunende therapie. Denk bijvoorbeeld aan zuurstoftherapie en revalidatie. Ook longtransplantatie is in sommige gevallen een overweging, mits er geen contra indicatie aanwezig is. De meest voorkomende bijwerkingen van fibroseremmers worden besproken en ook wat we in de toekomst kunnen verwachten aan ontwikkeling.

Leerdoelen:
- Professionalisering van de ild- verpleegkundige
- Verdieping ziektebeeld longfibrose en sarcoidose

Rhinitis bij (kinderen) astma

Drs. Jurgen te Rijdt, KNO-arts
Isala ziekenhuis, Zwolle


Leerdoelen:
- Over het ziektebeeld allergische rhinitis; hoe herken je het, wat komt er allemaal bij kijken.
- De epidemiologie en de relatie onderste en bovenste luchtweg.
- Nieuwere therapieën.

Kortom een overview: waar moet je aan denken bij patiënten met astma (en ook BLW klachten).
Wat zijn de mogelijkheden - allemaal praktisch!

 

 

Ronde 2: 

Benauwd en Slaapapneu

Lisette ten Have-Drenthen, verpleegkundig specialist
Streekziekenhuis Koninging Beatrix, Winterswijk

De behandeling van slaapapneu is vaak al vervelend maar als de patient last heeft van kortademigheid is de behandeling nog veel lastiger. Waar moet je opletten bij patienten met een obstructieve longfunctiestoornis en slaapapneu?

Leerdoelen:
- De deelnemer is op de hoogte van de ziekte slaapapneu en kan aangeven welke behandelmogelijkheden er zijn.
- De deelnemer kan benoemen wat belangrijk is bij de behandeling van slaapapneu bij patiënten met een obstructieve longfunctiestoornis.

 

Psychische zorg bij een depressie in de palliatieve fase.
Vindt niets normaal, vindt niets gek.

Paul Strubbeconsultatief psychiatrisch verpleegkundige
St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht


Het krijgen van angst- en stemmingsklachten is iets wat ons allemaal kan overkomen. Deze kans neemt fors toe bij het krijgen van een chronische somatische ziekte zoals bijvoorbeeld longziektes. Maar of je dan te maken hebt met rouw, een inadequate coping, ontregeling van persoonlijkheidsproblematiek en/of een depressie is vaak moeilijk te bepalen. Is het überhaupt wel nodig om dit onderscheid te maken? En is het zinvol om een depressie te behandelen in de palliatieve fase? Naast een korte theoretische introductie zullen we vooral met elkaar in gesprek gaan over waarneembare en niet-waarneembare signalen en bijbehorend gedrag waar jij als hulpverlener mee te maken krijgt, rekening houdend met mogelijke ethische vragen en de eigen beleving van de hulpverlener.

Na het volgen van deze workshop…
- Heb je inzicht in welke behandelmogelijkheden er zijn bij longpatiënten met stemmingsklachten.
- Weet je welk gedrag je kan verwachten en hoe je hier als hulpverlener mee om kan gaan.

 


Bronchiëctasieën, wat kan je zelf doen?

Monique Reijers

Bronchiëctasieën vragen ongeacht hun onderliggende oorzaak aandacht van de patiënt in onderhoud. We bespreken kort onderliggende aandoeningen en pathofysiologie maar gaan vooral in op hoe de patiënt om kan gaan met deze aandoening met grote impact op kwaliteit van leven. Behalve het bespreken van verschillende sputumklarende technieken, coping, medicamenteuze ondersteuning is er veel ruimte voor praktische vragen.

Leerdoelen:
- Hoe motiveer ik mijn patiënt voor ondersteunende maatregelen bij bronchiëctasieën?
- Welke aspecten neem ik op in het zelfhulpplan van een Bronchiëctasie patiënt.